Dave Stobie – Yakovlevs

World Formation Aerobatics